ریزترین تابلوهای مرتضی نداف, ریزترین نگاره های سوخته نگاری, کوچکترین تابلوهای سوخته نگاری جهان