جشنواره و نمایشگاه ملی سوخته نگاری آیه انتظار آموزشگاه تجسمی عهد هنر و آستان مقدس عبدالعظیم حسنی برگزار مینماید . [