همایش نقش خواهرخواندگی شهری در تعاملات و گفتگوهای فرهنگی و اجتماعی

همایش و نشست تخصصی نقش خواهر خواندگی در تعاملات وگفتگوهای فرهنگی و بین المللی