ریزترین نگاره های سوخته نگاری جهان روی گندم و چوب

The smallest painting on wheat-کوچکترین-نقاشی-جهان-روی-گندم-نداف

کوچکترین آثار هنری جهان -استادمرتضی نداف

شمایل حضرت علی ع روی ارزن.سوخته نگاری استاد مرتضی نداف