جشنواره سوخته نگاری آیه انتظار

جشنواره و نمایشگاه ملی سوخته نگاری آیه انتظار

آموزشگاه تجسمی عهد هنر و آستان مقدس عبدالعظیم حسنی برگزار مینماید .

[