آموزش هنر سوخته نگاری دوره جدید تابستان ۹۶

آموزش هنر سوخته نگاری در مرکر آموزش عهد هنر با مشارکت بنیان فن آوران و ایده پردازان خاورمیانه .مرتضی نداف